นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 6,218 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มี.ค. 06รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  แชร์  
25 มิ.ย. 63สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แชร์  
24 มิ.ย. 63การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน แชร์  
20 พ.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ)  แชร์  
20 พ.ค. 63คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ แชร์  
19 พ.ค. 63คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ แชร์  
8 พ.ค. 63รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
4 พ.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลหัวไผ่ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน) แชร์  
4 พ.ค. 63แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แชร์  
14 เม.ย. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)  แชร์  
13 เม.ย. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แชร์  
25 เม.ย. 62การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
26 พ.ย. 61แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา