นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 6,253 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน  แชร์  
20 พ.ย. 61มาตรฐานการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แชร์  
14 ส.ค. 61คู่มือประชาชน (ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558) แชร์  
1 ส.ค. 61การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน แชร์  
1 ส.ค. 61การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) แชร์  
1 ส.ค. 61การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) แชร์  
1 ส.ค. 61การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1) แชร์  
1 ส.ค. 61การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง แชร์  
1 ส.ค. 61การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน แชร์  
1 ส.ค. 61การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แชร์  
1 ส.ค. 61การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  แชร์  
1 ส.ค. 61การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
1 ส.ค. 61การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
1 ส.ค. 61การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
1 ส.ค. 61การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน แชร์  
1 ส.ค. 61การแจ้งถมดิน แชร์  
1 ส.ค. 61การแจ้งขุดดิน แชร์  
1 ส.ค. 61การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
1 ส.ค. 61การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
1 ส.ค. 61การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา