นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 6,211 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
12 มี.ค. 06องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15 ต.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
25 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินโดยพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 (บริเวณสามง่ามถึงโคกขี้ไก่)
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่โครงการจ้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงลูกรัง ม.2 (บริเวณสามง่ามถึงโคกขี้ไก่)
11 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ 2564
29 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 5 หลัง
29 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่จัดซื้อเต็นท์ ผ้าใบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 5 หลัง
25 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางสัญจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง AC ทับ ริมคลองบางตาอู๋ หมู่ที่3-4
25 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิมทางสัญจร ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง AC ทับ ริมคลองบางตาอู๋ หมู่ที่3-4
25 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินลูกรัง หมู่ที่5 (บริเวณคลองชลประทาน ถึง บ้านนายลำใย สุวรรณมาลา)
18 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงลูกรัง ( บริเวณคลองชลประทาน ถึง บ้านนายลำใย สุวรรณมาลา หมู่5)
10 พ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่สัญญซื้อขายเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จำนวน 2 ลำ
28 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำโดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2,4,5,9 บ้านยาง,บ้านเซิงหวาย,บ้านนา ตำบลหัวไผ่
22 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำโดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3,4,5,9 บ้านยาง,บ้านเซิงหวาย,บ้านนา ตำบลหัวไผ่
1 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)
30 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2563
29 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดไม่ น้อย 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 2 ลำ
15 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่โครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด (โตไปไม่โกง)
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา