เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2562อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
มาตรการป้องกันการรับสินบน อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
มาตรการป้องกันการรับสินบน อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
การจัดการเรืื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายงานติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือนอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
การจดทะเบียนพาณิชย์อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริตอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
แผนการดำเนินงาน 2562อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB