เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ) อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลหัวไผ่ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน)อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB