เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และการขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.หัวไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ อบต.หัวไผ่ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียน / คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวไผ่ อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านนาอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 บ้านครามอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อการระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางเขียด จันทร์ลิขิต) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 บ้านคราม ตำบลหัวไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
สัญญาซื้อขายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประกาศผู้ชนะโครงการงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 บ้านคราม ตำบลหัวไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณ หมู่ที่ 3-8 บ้านยาง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
สขร. เมษายน 2563อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
สัญญาซื้อขายรถร่างท่องเที่ยวชมวิว ขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตโดยลาดยาง AC ทับ บริเวณหมู่ที่ 3-8 บ้านยาง ตำบลหัวไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้าน นายเฉลิม กองศิลป์) อบต.หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.25s. 0.75MB