เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่

แชร์

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 55 ปีขึ้นไป

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหัวไผ่

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน              จำนวน 1 ฉบับ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB