เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

แชร์

- ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ขอให้ท่านมาขึ้นทะเบียนได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

  1. บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ

  2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ

  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB