นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 406 คน

เยี่ยมชม 6,161 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มิ.ย. 63การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และการขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  แชร์  
26 มิ.ย. 63ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.หัวไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ อบต.หัวไผ่ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวไผ่  แชร์  
30 เม.ย. 62ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แชร์  
30 เม.ย. 62ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
31 ต.ค. 61หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แชร์  
3 ก.ค. 61การจัดการก๊าซเรือนกระจก  แชร์  
3 ก.ค. 61ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก  แชร์  
11 เม.ย. 61ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน  แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา