เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 13830 เม.ย. 62
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623530 เม.ย. 62
รับบริการยื่นแบบและรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561959 พ.ย. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3631 ต.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.256111210 ส.ค. 61
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ฯ1089 ส.ค. 61
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่ ประจำปี 25611268 ส.ค. 61
กิจกรรมในงาน "รำลึก 112 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง"1015 ส.ค. 61
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 256111428 ก.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา8126 ก.ค. 61
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.256110324 ก.ค. 61
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ13112 ก.ค. 61
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่14412 ก.ค. 61
การจัดการก๊าซเรือนกระจก 243 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก 213 ก.ค. 61
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 2211 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB