เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญผู้ที่เคยเข้ารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ในปี พ.ศ. 2563 ตอบแบบประเมินเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 337 ก.ค. 63
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และการขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2829 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.หัวไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ อบต.หัวไผ่ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 25633926 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวไผ่ 262 มี.ค. 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 110030 เม.ย. 62
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628830 เม.ย. 62
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8531 ต.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา14426 ก.ค. 61
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.256118524 ก.ค. 61
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่20812 ก.ค. 61
การจัดการก๊าซเรือนกระจก 553 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก 463 ก.ค. 61
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 4611 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB