เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 15730 เม.ย. 62
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25625430 เม.ย. 62
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5831 ต.ค. 61
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ฯ1349 ส.ค. 61
กิจกรรมในงาน "รำลึก 112 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง"1475 ส.ค. 61
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 256113728 ก.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา10126 ก.ค. 61
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.256114124 ก.ค. 61
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่16712 ก.ค. 61
การจัดการก๊าซเรือนกระจก 313 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก 283 ก.ค. 61
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 2711 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB