เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญผู้ที่เคยเข้ารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ในปี พ.ศ. 2563 ตอบแบบประเมินเพื่อการพัฒนาหน่วยงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 357 ก.ค. 63
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และการขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2929 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.หัวไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ อบต.หัวไผ่ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 25633926 มิ.ย. 63
คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียน / คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวไผ่ 3318 พ.ค. 63
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3518 พ.ค. 63
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ 2411 พ.ค. 63
ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ 1711 พ.ค. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน196 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวไผ่ 272 มี.ค. 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 110030 เม.ย. 62
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628830 เม.ย. 62
รับบริการยื่นแบบและรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 25621481 พ.ย. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8531 ต.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.256118710 ส.ค. 61
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่ ประจำปี 25612198 ส.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา14426 ก.ค. 61
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.256118924 ก.ค. 61
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ23312 ก.ค. 61
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวไผ่20812 ก.ค. 61
การจัดการก๊าซเรือนกระจก 553 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB