เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียน / คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวไผ่ 418 พ.ค. 63
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 618 พ.ค. 63
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ 511 พ.ค. 63
ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ 211 พ.ค. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน36 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB