นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 6,248 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือเกี่ยวกับ อบต.ให้ตามความจำเป็นและสมควร

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4. งานกิจการสภา
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานสวัสดิการสังคม

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร
2.งานผังเมือง
3. งานประสานสาธารณูปโภค
4.งานก่อสร้าง

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.งานกิจกรรมโรงเรียน
3.งานบริหารการศึกษา
4. งานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปลี่ยนภาษา