นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 6,181 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง"

เปลี่ยนภาษา