เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบุญล้อม เงินรัตน์

  ประธานสภาอบต.หัวไผ่

 • นายสังเวียน พูลสมบัติ

  รองประธานสภาอบต.หัวไผ่

 • จ่าสิบเอกพยุง เพลัย

  เลขานุการสภาอบต.หัวไผ่สมาชิกสภา

 • นางบุญเรือน ภู่อ่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายพลศรุต ทองไทย

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุรชัย โพธิ์ยั่งยืน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายธวัชชัย พุ่มพวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวิเชียร อ่อนดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายนิยม คดีธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายประวุฒิ ส่งเสริม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมพงค์ ชนะพาล

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางฐิติมา แพรพงษ์ศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมชัย ผดุงชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางนิตยา จิตตวิปูน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญเสริม ศรีสัตรา

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางประทีป แสงหิรัญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายทวีศักดิ์ เฉลยแพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายฉลวย ลอยบรรดิษฐ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายธงชัย กรพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

0.02s. 0.50MB