นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 6,308 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายธวัชชัย พุ่มพวง

  ประธานสภาอบต.หัวไผ่

  โทร 0959584700

 • นายสังเวียน พูลสมบัติ

  รองประธานสภาอบต.หัวไผ่

  โทร. 061289069

 • จ่าสิบเอกพยุง เพลัย

  เลขานุการสภาอบต.หัวไผ่

  โทร. 0851714436สมาชิกสภา

 • นางบุญเรือน ภู่อ่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายพลศรุต ทองไทย

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุรชัย โพธิ์ยั่งยืน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายธวัชชัย พุ่มพวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวิเชียร อ่อนดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายนิยม คดีธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมพงค์ ชนะพาล

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางฐิติมา แพรพงษ์ศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมชัย ผดุงชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางนิตยา จิตตวิปูน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญเสริม ศรีสัตรา

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางประทีป แสงหิรัญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายฉลวย ลอยบรรดิษฐ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายธงชัย กรพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9เปลี่ยนภาษา