เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จ่าสิบเอกพยุง เพลัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

 • นายชูชาติ ผดุงชัย

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่สำนักปลัด

 • นางสาวนวลจันทร์ ชื่นบุญ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางเบญจวรรณ กระจ่างจิตร

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวธิมาพร จุ๋ยมา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวสมลักษณ์ เฉลยกลิ่น

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชำนาญงาน

 • นางสาริณี พุ่มพวง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายกิตติพงษ์ ผดุงชัย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวจิราภา ส่งเสริม

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางมนัสวี เจริญศิลป์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวบุษกร ศรีหยวก

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาวมณีรัตน์ พุ่มพวง

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางกิตติมา เรืองมั่น

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวหนึ่งฤทัย ภิบาลสิงห์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวสุดารัตน์ กองแหวน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายทรรศน์เธียร ณัฐภาสรณ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายชัยเดช บัวทอง

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 • นายทองสุข พระโพธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 • นางสาวพรพิมล พุ่มพวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสมปอง พลอยงาม

  คนงานทั่วไป

 • นายสมัย วิสัชนาม

  คนงานทั่วไป

 • นายบุญช่วย ยังดี

  คนงานทั่วไป

 • นายวิชัย ศรีทอง

  คนงานทั่วไป

 • นายบำรุง บุญเฉลิม

  คนงานท่ัวไป

 • นายจันทร์โลม เมฆกระจ่าง

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นายชูชาติ ผดุงชัย

  รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางสาวจีรนุช ผดุงชัย

  ครู คศ.1

 • นางราตรี แกมรัมย์

  คนงานท่ัวไป

0.02s. 0.75MB