นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 376 คน

เยี่ยมชม 6,154 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จ่าสิบเอกพยุง เพลัย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

  โทร. 0851714436

 • นายชูชาติ ผดุงชัย

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

  โทร. 0819484459สำนักปลัด

 • นางสาวนวลจันทร์ ชื่นบุญ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. 0816583386

 • นางเบญจวรรณ กระจ่างจิตร

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวธิมาพร จุ๋ยมา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวสมลักษณ์ เฉลยกลิ่น

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชำนาญงาน

 • นางสาริณี พุ่มพวง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวสุดารัตน์ กองแหวน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวจิราภา ส่งเสริม

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นายชูชาติ ผดุงชัย

  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 0819484459

 • นางสาวบุษกร ศรีหยวก

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาวมณีรัตน์ พุ่มพวง

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวหนึ่งฤทัย ภิบาลสิงห์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายทรรศน์เธียร ณัฐภาสรณ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร.0898911695

 • นายชัยเดช บัวทอง

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 • นายทองสุข พระโพธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 • นางสาวพรพิมล พุ่มพวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสมปอง พลอยงาม

  คนงานทั่วไป

 • นายสมัย วิสัชนาม

  คนงานทั่วไป

 • นายบุญช่วย ยังดี

  คนงานทั่วไป

 • นายวิชัย ศรีทอง

  คนงานทั่วไป

 • นายบำรุง บุญเฉลิม

  คนงานท่ัวไป

 • นายจันทร์โลม เมฆกระจ่าง

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นายชูชาติ ผดุงชัย

  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  โทร. 0819484459

 • นางสาวจีรนุช ผดุงชัย

  ครู คศ.1

 • นางราตรี แกมรัมย์

  คนงานท่ัวไปเปลี่ยนภาษา