เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล130
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)225
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)554
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร)119
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล)220
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)623
025นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 – 2563)1207

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB