เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563122
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 126
สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 122
การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน110
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ) 29
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่111
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่110
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562112
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลหัวไผ่ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน)111
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 115
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 111
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 111
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต161
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562126

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB