เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256316
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 16
สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16
การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน14
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ) 23
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่14
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่13
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลหัวไผ่ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน)14
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 16
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 14
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต148
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562121

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB