เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563119
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 121
สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 118
การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน17
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ) 27
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่19
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่18
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (ประจำปีงบประมาณ 2563)15
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลหัวไผ่ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน)18
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 113
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล123
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 19
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 112
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)220
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)542
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร)115
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล)214
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)620

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB