นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 6,325 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ย. 63แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2563 แชร์  
31 ต.ค. 62แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2562 แชร์  
28 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน  แชร์  
6 มิ.ย. 62มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  แชร์  
6 มิ.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  แชร์  
6 มิ.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  แชร์  
5 มิ.ย. 62ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ  แชร์  
5 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
5 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
21 พ.ย. 61การจัดการเรืื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
21 พ.ย. 61รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 แชร์  
31 ต.ค. 61แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2561 แชร์  
31 ต.ค. 61แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ปี 61-64 แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรม อบต.หัวไผ่ แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส อบต.หัวไผ่ แชร์  
2 ต.ค. 61ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หัวไผ่ แชร์  
30 ต.ค. 60ประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น แชร์  
30 ต.ค. 60ประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภา แชร์  
30 ต.ค. 60ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา