เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)115
รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562116

ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB