เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการป้องกันการรับสินบน 110
การจดทะเบียนพาณิชย์151
มาตรฐานการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์139
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน113
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)112
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)113
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)112
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง114
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน113
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 112
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 112
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน113
การรับชำระภาษีป้าย114
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่113
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน114
การแจ้งถมดิน113
การแจ้งขุดดิน113
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา112
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา113

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB