เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการป้องกันการรับสินบน 114
การจดทะเบียนพาณิชย์153
มาตรฐานการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์142
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน115
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)114
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)115
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)117
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง118
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน116
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 114
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 115
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน121
การรับชำระภาษีป้าย126
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่120
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน116
การแจ้งถมดิน124
การแจ้งขุดดิน115
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา114
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา117

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB