เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการป้องกันการรับสินบน 122
การจดทะเบียนพาณิชย์157
มาตรฐานการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์145
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน120
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)118
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)119
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)120
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง121
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน119
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 120
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 119
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน124
การรับชำระภาษีป้าย129
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่122
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน119
การแจ้งถมดิน127
การแจ้งขุดดิน118
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา117
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา119

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB