เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการป้องกันการรับสินบน 145
การจดทะเบียนพาณิชย์159
มาตรฐานการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์148
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน123
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)121
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)123
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)124
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง124
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน123
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 123
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 122
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน127
การรับชำระภาษีป้าย132
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่124
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน120
การแจ้งถมดิน129
การแจ้งขุดดิน120
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา119
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา121

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB