เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ 04
มาตรการป้องกันการรับสินบน 154
มาตรฐานการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์157
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน132
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)129
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)132
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)133
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง133
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน131
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 132
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 130
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน137
การรับชำระภาษีป้าย140
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่132
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน126
การแจ้งถมดิน136
การแจ้งขุดดิน128
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา126
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา129
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา132

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB