เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการป้องกันการรับสินบน 163
มาตรฐานการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์161
คู่มือประชาชน (ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558)16
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน139
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)135
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)139
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)139
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง139
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน138
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 137
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 137
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน141
การรับชำระภาษีป้าย148
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่136
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน132
การแจ้งถมดิน142
การแจ้งขุดดิน133
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา134
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา137
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา142

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB