เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2562439
มาตรการป้องกันการรับสินบน 133
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 157
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 117
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 115
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ 114
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ117
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม115
การจัดการเรืื่องร้องเรียนการทุจริต167
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561150
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2561419
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ปี 61-64215
ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรม อบต.หัวไผ่1224
ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส อบต.หัวไผ่116
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หัวไผ่118
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น116
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภา116
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น118

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB