เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2562456
มาตรการป้องกันการรับสินบน 150
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 172
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 122
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 118
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ 118
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ120
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม119
การจัดการเรืื่องร้องเรียนการทุจริต174
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561154
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2561423
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ปี 61-64219
ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรม อบต.หัวไผ่1228
ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส อบต.หัวไผ่120
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หัวไผ่122
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น119
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภา125
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น122

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB