เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2562430
มาตรการป้องกันการรับสินบน 125
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 137
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 115
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 112
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ 111
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ112
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม113
การจัดการเรืื่องร้องเรียนการทุจริต165
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561143
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2561416
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ปี 61-64213
ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรม อบต.หัวไผ่1221
ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส อบต.หัวไผ่114
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หัวไผ่116
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น113
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภา113
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น115

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB