เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 256334
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 25623104
มาตรการป้องกันการรับสินบน 184
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 1108
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 142
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 133
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ 136
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ139
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม141
การจัดการเรืื่องร้องเรียนการทุจริต197
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561171
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2561444
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ปี 61-64237
ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรม อบต.หัวไผ่1246
ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส อบต.หัวไผ่137
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หัวไผ่137
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น132
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภา141
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น137

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB