เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2562491
มาตรการป้องกันการรับสินบน 175
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 196
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 134
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 129
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ 128
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ132
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม132
การจัดการเรืื่องร้องเรียนการทุจริต189
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561167
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2561436
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ปี 61-64229
ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรม อบต.หัวไผ่1239
ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส อบต.หัวไผ่130
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หัวไผ่131
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น128
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภา137
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น131

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB