เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2562463
มาตรการป้องกันการรับสินบน 157
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 178
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 124
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 120
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ 120
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ122
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม122
การจัดการเรืื่องร้องเรียนการทุจริต179
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561156
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ประจำปี 2561426
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ฯ อบต.หัวไผ่ ปี 61-64221
ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรม อบต.หัวไผ่1231
ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส อบต.หัวไผ่123
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หัวไผ่124
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น121
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภา127
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น124

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB