เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง ประมาณ 5 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่มีเนื้อที่ ประมาณ 10.09 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,312 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,866 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 446 ไร่


แผนที่ตำบลหัวไผ่


ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลหัวไผ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเกษตรกรรม ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร และมีหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง คือ หนองบัว หนองปลายนา หนองระหารจีนและหนองเจ็ดเส้น อีกทั้งมีคลองชลประทานผ่านตลอดทั้งตำบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ไร่นาสวนผสม ปลูกไม้ผล


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหัวไผ่เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33.00 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27.00 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวตั้งแต่ เดือนพฤษจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 28.00 องศาเซลเซียส

จำนวนประชากร

ตำบลหัวไผ่มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 4,449 คน เป็นชาย 2,099 คน เป็นหญิง 2,350 คน จำนวนครัวเรือน 1,248 ครัวเรือน รายละเอียดจำนวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1บ้านหัวไผ่78117139256
2บ้านหัวไผ่123211235446
3บ้านยาง200319352671
4บ้านเซิงหวาย166259294553
5บ้านเซิงหวาย168313354667
6บ้านคราม94142153295
7บ้านคราม81139180319
8บ้านนา167291322613
9บ้านนา171 308321629

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ

จำนวนประชากร (คน)
ที่ประเภทชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1ประชากรเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี 472466938
2ประชากรอายุ 18-60 ปี1,3071,4172,724
3ประชากรสูงอายุมากกว่า 60 ปี320467787

* ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองอ่างทอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
0.02s. 0.75MB