นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 6,254 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลหัวไผ่ ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมเรียกว่า “บ้านแห” ซึ่งอยู่ใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเดิม คือ คลองสายบางแก้ว(ตามประวัติศาสตร์อำเภอเมืองอ่างทอง) ในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นพระมหาอุปราชของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชมนูแม่ทัพหน้าของไทยเคยยกทัพผ่านเข้ามาถึง เมื่อ พ.ศ.2128 และได้ปะทะกับแม่ทัพหน้าของพม่า ซึ่งมีเจ้านครชียงใหม่เป็นแม่ทัพหลวงบริเวณตำบลบางแก้ว (เขตเทศบาลเมืองอ่างทองในปัจจุบัน) การรบครั้งนั้นถึงขั้นตะลุมบอน กองทัพพม่าแตกยับเยิน สมิงโยคราช กับสะเรนันทสู เจ้าเมืองเตรินแม่ทัพพม่าเสียชีวิตในสนามรบ และแม่ทัพพม่าเสียชีวิตในการรบคราวนั้นถึง 5 ท่าน คือ พระยาลอ พระยากาล พระยานครลำปาง พระยานครเชียงรายและพระยามอญ ฝ่ายไทยยึดช้างใหญ่ได้กว่า 200 เชือก ม้ากว่า 500 กว่าตัว และเครื่องศรัตราวุธอีกจำนวนมาก

อนึ่งตามประวัติศาสตร์ตำบลนี้มีคลองแยกหลายสายที่ปากคลองมีก่อไผ่อยู่ริมน้ำอย่างหนาแน่นชาวบ้านแถวนี้จึงเรียกหมู่บ้านของตนว่าคลองหัวไผ่ เป็นท้องที่ที่มีความเจริญ มีชุมชนหนาแน่นตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้คนอาศัยการเดินทางทางน้ำ ราษฎรเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามชายบึงริมคลองจำนวนมากแต่เพราะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก ประกอบกับท้องถิ่นอื่นเจริญกว่าผู้คนจึงอพยพโยกย้ายไปทำมาหากินที่อื่น จะสังเกตได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ซึ่งร้างไปแล้วถึง 4 วัด เพราะประชาชนรุ่นหลังไม่ได้บูรณะสืบต่อกัน และเมื่อมีการแบ่งพื้นที่การปกครองยกเป็นตำบลในสมัยรัชกาล 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือภายหลังจากออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 บริเวณนี้จึงได้รับการยกฐานะเป็นตำบลหัวไผ่ พร้อมๆ กับตำบลบ้านอิฐ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง ประมาณ 5 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่มีเนื้อที่ ประมาณ 10.09 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,312 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,866 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 446 ไร่


แผนที่ตำบลหัวไผ่


ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลหัวไผ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเกษตรกรรม ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร และมีหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง คือ หนองบัว หนองปลายนา หนองระหารจีนและหนองเจ็ดเส้น อีกทั้งมีคลองชลประทานผ่านตลอดทั้งตำบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ไร่นาสวนผสม ปลูกไม้ผล


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหัวไผ่เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33.00 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27.00 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวตั้งแต่ เดือนพฤษจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 28.00 องศาเซลเซียส

จำนวนประชากร

ตำบลหัวไผ่มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 4,449 คน เป็นชาย 2,099 คน เป็นหญิง 2,350 คน จำนวนครัวเรือน 1,248 ครัวเรือน รายละเอียดจำนวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1บ้านหัวไผ่78117139256
2บ้านหัวไผ่123211235446
3บ้านยาง200319352671
4บ้านเซิงหวาย166259294553
5บ้านเซิงหวาย168313354667
6บ้านคราม94142153295
7บ้านคราม81139180319
8บ้านนา167291322613
9บ้านนา171 308321629

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ

จำนวนประชากร (คน)
ที่ประเภทชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1ประชากรเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี 472466938
2ประชากรอายุ 18-60 ปี1,3071,4172,724
3ประชากรสูงอายุมากกว่า 60 ปี320467787

* ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองอ่างทอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

เปลี่ยนภาษา