เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

*ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย แยกเป็น

ถนนลาดยาง อบต. หมู่ที่ 5-7 ระยะทาง 1.20 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง อบต. หมู่ที่ 5-9 ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1-9 ระยะทาง 7 กิโลเมตร


* ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 36 สาย แยกเป็น

หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย ระยะทาง 1,750 เมตร
หมู่ที่ 2 จำนวน 3 สาย ระยะทาง 2,130 เมตร
หมู่ที่ 3 จำนวน 5 สาย ระยะทาง 3,900 เมตร
หมู่ที่ 4 จำนวน 4 สาย ระยะทาง 2,800 เมตร
หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย ระยะทาง 4,000 เมตร
หมู่ที่ 6 จำนวน 4 สาย ระยะทาง 1,500 เมตร
หมู่ที่ 7 จำนวน 6 สาย ระยะทาง 1,100 เมตร
หมู่ที่ 8 จำนวน 6 สาย ระยะทาง 1,200 เมตร
หมู่ที่ 9 จำนวน 4 สาย ระยะทาง 2,500 เมตร


* ถนนดินลงลูกรัง จำนวน 8 สาย แยกเป็น

หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 200 เมตร
หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 100 เมตร
หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 2,000 เมตร
หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1,000 เมตร
หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1,200 เมตร
หมู่ที่ 6 จำนวน - สาย ระยะทาง - เมตร
หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 700 เมตร
หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 400 เมตร
หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย ระยะทาง 1,000 เมตร


การโทรคมนาคม

- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง / เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
0.02s. 0.50MB