นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 6,283 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

*ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย แยกเป็น

ถนนลาดยาง อบต. หมู่ที่ 5-7 ระยะทาง 1.20 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง อบต. หมู่ที่ 5-9 ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1-9 ระยะทาง 7 กิโลเมตร


* ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 36 สาย แยกเป็น

หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย ระยะทาง 1,750 เมตร
หมู่ที่ 2 จำนวน 3 สาย ระยะทาง 2,130 เมตร
หมู่ที่ 3 จำนวน 5 สาย ระยะทาง 3,900 เมตร
หมู่ที่ 4 จำนวน 4 สาย ระยะทาง 2,800 เมตร
หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย ระยะทาง 4,000 เมตร
หมู่ที่ 6 จำนวน 4 สาย ระยะทาง 1,500 เมตร
หมู่ที่ 7 จำนวน 6 สาย ระยะทาง 1,100 เมตร
หมู่ที่ 8 จำนวน 6 สาย ระยะทาง 1,200 เมตร
หมู่ที่ 9 จำนวน 4 สาย ระยะทาง 2,500 เมตร


* ถนนดินลงลูกรัง จำนวน 8 สาย แยกเป็น

หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 200 เมตร
หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 100 เมตร
หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 2,000 เมตร
หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1,000 เมตร
หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1,200 เมตร
หมู่ที่ 6 จำนวน - สาย ระยะทาง - เมตร
หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 700 เมตร
หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย ระยะทาง 400 เมตร
หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย ระยะทาง 1,000 เมตร

การโทรคมนาคม

- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง / เครือข่ายอินเตอร์เน็ต


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้าทั่วถึงทั้งตำบล


การประปาและน้ำดื่มสำหรับชุมชน
ประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 6 )
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง (หมู่ที่ 1,3,5,9)
ประปาบาดาลขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง (หมู่ที่ 1,4, 8)
เครื่องกรองน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 จำนวน 16 แห่ง
เปลี่ยนภาษา