นายสำราญ จันทร์ขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
089-7423147

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 6,278 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ตั้งอยู่บริเวณข้างสวนสุขภาพตำบลหัวไผ่ วัดกะเชาว์ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่
โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชาราษฎร์อุปภัมน์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่


การสาธารณสุข

ตำบลหัวไผ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง คือ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หัวไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านคราม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไผ่
- มีอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1-9 จำนวน 85 คน
ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเซิงหวาย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่

เปลี่ยนภาษา